Защита на личните данни

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

РЕНТАЛ 2017 ЕООД е агенция за недвижими имоти със седалище в град Пловдив, Република България и адрес – град Пловдив, 4000, Община Пловдив, Област Пловдив, ул. “Богомил 48, вх.В, ап.11, адрес на офис: ул. „Капитан Райчо“ № 23, ет.1, с имейл адрес rental @ abv.bg вписана по-долу, като „Агенцията“, „Рентал“ или „Администраторът“

Декларацията се приема с цел осъществяване на дейността на Агенцията в качеството и на администратор на лични данни.

Декларацията за поверителност важи за всички лични данни, които ни предоставяте, ако сте в преддоговорни, договорни, офертни или преговорни отношения с нас, посещавате адреса на офиса ни или нашия сайт.

По отношение на въпроси, свързани със защитата на данните, за да упражните правата си или за да подадете оплакване, моля, свържете се с лицето, отговарящо за защитата на личните данни от името на Агенцията, като изпратите имейл или писмо на следните имейл или адрес:

Данни за контакт с лицето, отговарящо за личните данни:
Управител на Агенцията
Имейл адрес: rental@abv.bg
Пощенски адрес: град Пловдив, 4000, Община Пловдив, Област Пловдив: ул. „Капитан Райчо“ № 23, ет.1. РЕНТАЛ 2017 ЕООД

Личните данни са свързани с всяко физическо лице, което може недвусмислено да бъде идентифицирано на база тези данни, по-специално вашето име, ЕГН, адрес, телефонен номер, имейл адрес. Идентификацията може да се осъществи само чрез съответните данни или в комбинация с каквато и да е друга информация, която е притежание на администратора на данни, или за която е вероятно да стане негово притежание.

Ние събираме вашите данни чрез пряк контакт – при водене на преговори, сключване на договори, възлагане на работа или услуга, чрез имейл, по пощата, като потребители на сайт www.rentalbg. com , а именно при регистрация в сайта, при публикуване на коментар и при изпращане на запитване през сайта.

Нашата дейност по обработка на личните данни е следствие на Вашето съгласие, предоставянето от Вас и когато такива дейности по обработка са необходими за изпълнението на договор или с цел да се предприемат стъпки за сключване на договор, както и за отговор на Ваша заявка за получаване на услуга или информация.

Ние събираме и обработваме вашите лични данни за следните цели:

1. За преддоговорни отношения – име, телефон, имейл и др., предоставени от Вас, за да Ви идентифицираме при следващ контакт, да изпратим или получим оферта, да се свържем с Вас във връзка с поискана или предоставена услуга.

2. За регистрация в сайта – потребителско име, имейл. За да разгледате нашия сайт www.rentalbg. com не се изисква регистрация. Всички оферти са на Ваше разположение без да е необходимо да се регистрирате. Необходимост от регистрация се поражда, в случай, че решите да използвате пълната функционалност на сайта – примерно да запазите оферти или да напишете коментар.

3. За да Ви изпращаме новинарски и промоционални бюлетини, събираме следните данни : имейл. Във всеки един момент можете да се отпишете от бюлетина на агенцията, като последвате линка „Отпиши се“ в края на всеки бюлетин, изпратен от агенцията.

4. За да отговорим на Ваше запитване чрез формата за контакт в сайта на агенцията , събираме следните данни: Име, имейл и телефон за обратна връзка

5. За сключване на договор събираме следните данни: име, ЕГН, адрес, телефонен номер, имейл, адрес за контакт.

6. За сключване на трудов договор събираме следните данни: име, ЕГН, номер, дата и място на издаване на личен документ, телефонен номер, имейл, адрес за контакт, професионална квалификация, трудов стаж, документ за съдебно минало и други, изискуеми от действащото в страната законодателство.

7. За подбор на персонал изискваме име, телефон, имейл и фотографии на участващия в подбора.

8. За работа с юридически лица събираме следните данни: Име, адрес и идентификатор на фирмата, име, ЕГН, телефонен номер, имейл, адрес за контакт на упълномощеното лице.

Нашата дейност по обработка на личните Ви данни е следствие на Вашето съгласие, предоставянето им от Вас и когато такива дейности по обработка са необходими за изпълнението на договор или с цел да се предприемат стъпки по искане на субекта на данните за сключване на договор. Личните данни се обработват, само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването. Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

РЕНТАЛ 2017 има нужда от личните данни, изброени в тази декларация, за да Ви предостави своите услуги или да бъдем страна по договор с Вас. Ако не ни предоставите необходимите лични данни, ние няма да можем да Ви предоставим заявената услуга или да бъдем страна по договор с Вас. Ако оттеглите съгласието си или не ни предоставите такова ние не можем да Ви предоставим услугите, които сте заявили, както и да се съобразим с изискванията на трудовото, социалното законодателство или други нормативни изисквания.

Ние обработваме Вашите лични данни за период в зависимост от целите, изложени в тази Декларация за личните данни, или за ограничения период, описан в съответните закони. Не съхраняваме личните Ви данни по-дълго, отколкото е необходимо, обработваме ги за период на минимална продължителност съгласно целите на обработката и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа на ограничение на съхранението:

– При реализиран договор – до необходимото време за счетоводни нужди. Ако личните Ви данни са обработени с цел създаване на счетоводен документ, то съгласно действащия на територията на Република България Закон за счетоводството, сме длъжни да съхраним счетоводната информация на хартиен и/или на технически носител в предприятието за срок от 50 години за ведомости за заплати, 10 години за счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции, всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

– В случай че бъде инициирана съдебна или дисциплинарна процедура, личните данни ще бъдат запазвани до прекратяването на производството, включително и за периода на евентуални коригиращи стъпки, при което данните, в случаите на искови или административни производства, ще бъдат изтрити след изтичане на нормативно регулирания давностен срок.

– В случай на обработване на данни, което се основава на дадено съгласие, личните данни ще бъдат обработвани до оттегляне на съгласието. Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Оттеглянето на съгласие е също толкова лесно, колкото и даването му.

Ние не обработваме данни на дете . Ако по смисъла на нашата дейност се наложи обработката на лични данни на дете, то това се предоставя на адвокат или нотариус, отговарящ за изпълнение на поръчката при следните условия.

а) ако детето не е навършило 14 години – изисква се съгласието на неговия законен представител и

б) ако детето е навършило 14 години и не е пълнолетно – детето само изразява воля, но със съгласието на носещия родителска отговорност за него.

Агенцията не носи отговорност при интернет регистрация от лице, чиято възраст не може да се удостовери по друг начин, освен чрез декларирането й от самото лице-потребител.

Ако искаме да използваме личните Ви данни за нови цели, които не са посочени в тази Декларация за поверителност, ще Ви предоставим нова декларация, в която са посочени всички условия, свързани с новото обработване преди същото да влезе в сила. Ако е нужно, ще поискаме Вашето съгласие преди да започнем дейност по новото обработване на данни.

Съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, Вие имате възможност да реализирате всички права, регулирани в Регламента и в националното ни законодателство, включително:

Право на коригиране на неточни лични данни , свързани с Вас. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“), като поискате от администратора изтриване на свързаните с Вас лични данни.

Личните Ви данни няма да бъдат изтрити, доколкото обработването е необходимо:

a) за упражняване на права по договор;

б) за спазване на правно задължение, което изисква обработване,

в) по причини от обществен интерес, регулирани в Регламента или във вътрешното законодателство;

г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

д) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Имате право да изискате от Агенцията ограничаване на обработването на данните Ви, когато:

– оспорвате тяхната точност;

– обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а да ограничите използването им;

– когато се нуждаете от данните си за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

– когато сте възразили по използването на данните Ви.

Имате право на преносимост на данните, като получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени и ако това прехвърляне е технически изпълнимо.

Имате право на възражение по всяко време относно обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което можете да адресирате до нас.

Имате право да оттеглите съгласието си и да подадете оплакване до надзорните органи.

За реализация на горните права Вие имате следните възможности:

1. Имате правото да получите от нас потвърждение за това дали Вашите лични данни се обработват, и ако това е налице, да поискате достъп до личните данни.

2. Имате правото да получите копие от личните данни, които преминават през обработка. Можем да поискаме допълнителна информация от Вас за идентифициране или за допълнителни копия, които сте поискали.

3. Имате право да получите от нас поправка на неточни лични данни, свързани с Вас. В зависимост от целите на обработването е възможно да имате право да допълните непълни лични данни, включително и чрез предоставяне на допълнителна декларация.

4. Имате правото да поискате от нас да изтрием Вашите личните данни. В такъв случай вече няма да можем да Ви предоставяме нашите услуги, изискващи обработка на лични данни или да бъдем страна по договор с Вас. Не можем да изтрием личните Ви данни от договорите и документите, в които същите съществуват и има законово определен срок за съхранението им.

5. Имате право да поискате от нас ограничаване в обработването на Вашите лични данни.

6. В допълнение, ако Вашите лични данни се обработват предвид наш законен интерес, Вие имате правото да възразите по всяко време спрямо обработката на лични данни, касаещи Вас за съответната цел.

Когато обработването на Вашите лични данни се основава на Ваше съгласие, можете да оттеглите това съгласие по всяко време, без да ни давате причина, без да се начисляват такси, като кликнете върху линка, предоставен към промоционалните бюлетини на агенцията, като промените предпочитанията си във Вашия профил в нашия сайт или писмено – по пощата до адреса ни на управление или на имейла ни, посочени по-горе. Оттеглянето на съгласието не засяга правото за обработване на данни, които сме получили чрез Вашето съгласие, дадено преди оттеглянето. Ако оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни, е възможно да не сме в състояние да ви предоставим заявените от вас услуги, да останем страна по договор с вас или да спазим трудовото или осигурително законодателство. Всички права може да реализирате във всеки един момент, а Агенцията ще Ви предостави информация относно действията, предприети във връзка с искане по реализиране на правата Ви, без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Ако това се случи, Агенцията ще Ви информира за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочи и причините за забавянето. Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

Ако считате, че Вашите права във връзка с личните данни са били нарушени, можете да се свържете с органите по защита на данните и да подадете жалба.

Агенцията изпълнява задълженията си съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни като съхранява актуализирани лични данни; унищожава ги по безопасен начин; не събира или задържа прекомерно големи количества данни; защитава личните данни от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп и оповестяване и като гарантира, че са предприети подходящите технически мерки за защита на личните данни. Вземаме съответните технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на личните Ви данни.

Агенцията има право с цел защита на своите права и интереси да споделя личните Ви данни с трети страни – например правни кантори, съдилища и други органи. Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, Министрества и други); банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения; куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица - субекти на данни – в лично качество или като представители на други лица. Агенцията е задължен при необходимост да споделя Вашите лични данни с правителствени органи, власти и други правоприлагащи органи, правителствени служби, полицията и регулаторните власти, при поискване от тяхна страна и само както се изисква от приложимото законодателство или с цел защита на нашите права или безопасността на нашите клиенти, персонал и имущество.

Агенцията наема конкретни трети лица, които предоставят помощ при извършване на дейността ни. Такива трети лица предоставят услуги за обработване на плащания, ИТ поддръжка, правни услуги и други, необходими за реализацията на дейността ни.

Информираме Ви, че Регламентът въвежда ограничения на Вашите права и нашите задължения при приемането на законодателна мярка, когато подобно ограничение е съобразено със същността на основните права и свободи и представлява необходима и пропорционална мярка в едно демократично общество с цел да се гарантира: националната сигурност; отбраната; обществената сигурност; предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наложените наказания, включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществената сигурност; други важни цели от широк обществен интерес за Съюза или за държава членка, и по-специално важен икономически или финансов интерес на Съюза или на държава членка, включително паричните, бюджетните и данъчните въпроси, общественото здраве и социалната сигурност; защитата на независимостта на съдебната власт и съдебните производства; предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на нарушения на етичните кодекси при регламентираните професии; функция по наблюдението, проверката или регламентирането, свързана, дори само понякога, с упражняването на официални правомощия в случаите, посочени в Регламента; защитата на субекта на данните или на правата и свободите на други лица; изпълнението по гражданскоправни искове.

В случай че променим настоящата Декларация за поверителност, ще публикуваме новата версия в нашия уебсайт www.rentalbg. com .Уебсайтът на Агенцията предоставя линкове към други уебсайтове за ваше удобство и информация. Моля, имайте предвид, че е възможно тези уебсайтове да бъдат притежавани и управлявани от други компании и организации и да имат други правила за сигурност и поверителност. Агенцията няма контрол върху и не приема никаква отговорност за каквато и да е информация, материали, продукти или услуги, съдържащи се на или достъпни чрез тези уебсайтове.

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни като надзорен орган на територията на Република България.

Без да се засягат които и да било налични административни или несъдебни средства за защита, включително правото на подаване на жалба до надзорен орган по предходния абзац, всеки субект на данни има право на ефективна съдебна защита, когато счита, че правата му са били нарушени в резултат на обработване на личните му данни, което не е в съответствие с Регламента. В този случай производството е пред компетентния съд в град Пловдив.

Всяко физическо или юридическо лице има право на съдебна защита срещу отнасящо се до него решение на надзорния орган, което е със задължителен характер или при неполучаване на отговор по жалба до три месеца от подаването й.

Агенцията не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации, не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

С Вътрешни правила Рентал 2017 ЕООД влезли в сила от 01.01 2018 г. са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични данни и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).