ѕосредничество при покупка, продажба и наем на недвижими имоти в ѕловдив

“ърсене по є на оферта

ќб€ви чрез –ентал

јко предлагате или търсите недвижим имот, можете да използвате посочените по-долу възможности за публикуване на ¬ашата об€ва. “€ ще бъде въведена в нашата база-данни лично от брокерите или администраторите на –≈Ќ“јЋ.

ѕреди това е възможно те да установ€т контакт с ¬ас за уточн€ване на подробности по нейното съдържание и из€сн€ване на евентуални въпроси с оглед публикуване на об€вата ¬и според корпоративните изисквани€ на –≈Ќ“јЋ.

√аранци€ за качествено обслужване
јгенци€ за недвижими имоти "–ентал" - ѕловдив
  –Э–∞—З–∞–ї–љ–∞ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞
–Я—А–Њ–і–∞–≤–∞–Љ
–Ф–∞–≤–∞–Љ –њ–Њ–і –љ–∞–µ–Љ
–Ъ—Г–њ—Г–≤–∞–Љ
–Ґ—К—А—Б—П –њ–Њ–і –љ–∞–µ–Љ
–Э–Њ—В–∞—А–Є—Г—Б–Є
–Я–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ
–Ш–Ј–њ—А–∞—В–µ—В–µ –љ–Є –Є–Љ–µ–є–ї
22 март 2019 г. 

¬идове нотариални актове

Ќќ“ј–»јЋ≈Ќ ј “ «ј ѕ–ќƒј∆Ѕј Ќј Ќ≈ƒ¬»∆»ћ »ћќ“
1.Ќ€кои основни изисквани€
 ъм момента на сключването на договора вещта следва да е налице и да не е погинала, затова се прави оглед. —трани по договора могат да бъдат всички граждани, освен:
Ћицата, които по закон или по назначение управл€ват или паз€т чуждо имущество относно закупуването на това имущество.
ƒлъжностни лица относно имоти, които по служебен път им е възложено да продават.
ѕри тези сделки прехвърлител€т може да запази за себе си правото на ползване, обитаване и преминаване върху имота, като прехвърли голата собственост.
«аплащането на цената е следващ съществен елемент от сделката – т€ може да бъде в пари или в задължение за издръжка и гледане. «адължително в акта се описва начина по който става плащането – в брой, по банков път, наведнъж или на части, от трето лице.

2.ѕродажба на идеална част от недвижим имот

»звестно е, че първо следва да бъде извършена процедура по чл.33 от «— – продавачът да предложи на другите съсобственици да изкуп€т негови€ д€л при същите услови€ и цени, каквито предлага на купувача.ƒокументи за установ€ване на това действие:
- нотариална покана до съсобственика с предложение за изкупуване, съдържаща горните реквизити
- деклараци€ на съсобственика, удостовер€ваща неговото съгласие за изкупуване.
ƒеклараци€ от продавача, че н€ма други съсобственици.

јко имотът не е съсобствен, но от него се продава идеална част за първи път, то продавачът подписва деклараци€, че в имота н€ма други съсобственици. —ъсобствениците с неизвестен адрес се кан€т чрез “ƒържавен вестник” по реда на чл.50 от √ѕ .

–азпоредбата на чл.33 от «— не се прилага, когато се продават самосто€телни обекти, например апартамент от етажна собственост, самосто€телна сграда в общ парцел. ќбщността върху зем€та не прави общи и сградите, които са построени в парцела, когато те принадлежат на отделни собственици. „л. 33 не се прилага и при сключване на ƒоговори за ƒарение, «ам€на, ѕрехвърл€не на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане и продажба на наследствени права, в които има недвижими имоти.

Ќќ“ј–»јЋ≈Ќ ј “ «ј «јћяЌј Ќј Ќ≈ƒ¬»∆»ћ» »ћќ“

¬ажат всички правила за продажбата. ћогат да се замен€т както реални,така и идеални части от т€х.

Ќќ“ј–»јЋ≈Ќ ј “ «ј ƒј–≈Ќ»≈ Ќј Ќ≈ƒ¬»∆»ћ »ћќ“


ƒарението може да бъде без каквито и да е услови€, а може и да се извърши с модалитети - тежести. Ќапример дар€ва се имот, като се задължава дарени€т да построи в него ста€ за живеене на дарител€ или при условие дарени€т да поеме солидарно с дарител€ изплащането на ипотеката върху имота.
¬сички физически и юридически лица имат право да придобиват д€л. ћалолетни€т и напълно недееспособни€т участват в договора чрез законните си представители. Ќепълнолетните и ограничено недееспособните приемат дарението със съгласието на родителите или попечителите. Ќе могат да дар€ват нито лично, нито чрез законните си представители напълно недееспособните, както и ограничено дееспособните, освен при очевидна полза за т€х и то с разрешение на районни€ съд.

Ќќ“ј–»јЋЌ» ј “ќ¬≈ «ј ѕ–≈’¬Џ–ЋяЌ≈ Ќј ¬≈ўЌ» ѕ–ј¬ј ¬Џ–’”   „”∆ƒќ Ќ≈ƒ¬»∆»ћќ »ћ”ў≈—“¬ќ

”чред€ването и прехвърл€нето на вещни права върху чужд имот включва три вида права: право на строеж върху постройката, право на собственост върху зем€та и вещно право на строеж. Ѕез учред€ване на вещно право на строеж върху чужд имот, не може да възникне отделно право на собственост върху сградата. —лед учред€ването му правото на строеж следва недвижими€ имот при вс€какви разпоредителни сделки с него.¬ърху имоти, наход€щи се извън регулаци€ не може да се учред€ва право на строеж.
- —пособи:чрез продажба, чрез дарение, с административен акт
–азновидности на правото на продажба на право на строеж – на несъществуваща и на съществуваща постройка. ¬ договора за учред€ване следва да се определи точно размерът и обемът на постройката, ко€то ще се строи.
ѕравото на строеж може да се учреди и срещу извършване на строеж със средства на приобретател€ за сметка на учредител€. ѕри учред€ване на право на строеж за надстройка не тр€бва да се прехвърл€т и идеални части от общите части на сградата, тъй като при не упражн€ването на правото на строеж ще остане собственик на идеални части, които не могат да бъдат предмет на самосто€телно прехвърл€не. —ледващите се идеални части от нови€ строеж ще се получат по път€ на разпределението на частите.
ѕраво на строеж може да се придобие и по давност – ако имаш постройка върху чужд имот / изключва се държавна и общинска собственост/
јко в продължение на 5 години не се упражни горното право, то се погас€ва по давност.

Ќќ“ј–»јЋЌ» ј “ќ¬≈ «ј ”„–≈ƒя¬јЌ≈ Ќј ѕ–ј¬ќ Ќј ѕќЋ«¬јЌ≈


”чред€ва се върху реално определени недвижими имоти и не може да се прехвърл€.

Ќќ“ј–»јЋЌ» ј “ќ¬≈ «ј ѕ–≈’¬Џ–ЋяЌ≈ Ќј Ќ≈ƒ¬»∆»ћ» »ћќ“», ѕ–≈ƒ—“ј¬Ћя¬јў» —»ќ.

—емейни€т кодекс изключва от —»ќ недвижимите и движими вещи и права, придобити преди сключването на брака, както и такива вещи и права, придобити през време на брака ѕќ Ќј—Ћ≈ƒ—“¬ќ » ƒј–≈Ќ»≈.
¬ нотариални€ акт се сочат родствените връзки между страните и това, че имотът е —»ќ. ѕр……продава следни€т недвижим имот, придобит по време на брака.
Ќотариални€т акт, ако документът за собственост е на името на едини€ от съпрузите, може да бъде съставен по 2 начина:
на …..се €виха “.Ќ.–. и съпругата му и “.Ќ.–. продава лично и със съгласието на съпругата си, дадено в нотариално заверена деклараци€ или пълномощно.

Ќќ“ј–»јЋЌ» ј “ќ¬≈, ”ƒќ—“ќ¬≈–я¬јў» ѕ–ј¬ќ Ќј —ќЅ≈—“¬≈Ќќ—“ ¬Џ–’” Ќ≈ƒ¬»∆»ћ» »ћќ“», ѕ–»ƒќЅ»“» ѕќ ѕ–ј¬ќѕ–»≈ћ—“¬ќ.

ј./ Ќотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по наследство
Ѕ./ Ќотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по завещание.
¬./ Ќотариален акт по правоприемство на основание съдебно решение
за об€в€ване на предварителен договор за окончателен по реда на чл.19 от ««ƒ.
«а допуснато изкупуване на съсобствен имот по чл.33 от «—.
«а постав€не в д€л на неподел€емо жилище
ѕостановление на съди€-изпълнител€ за възлагане на недвижим имот, придобит чрез публична продан.
√./ѕротокол на общински съвет за продаден държавен имот на търг
ƒ./Ќотариални актове, издадени по «”“
за отчужден имот
Ќотариалните актове за придадени по регулаци€ места и за изравн€ване частите на собствениците на парцела се издава въз основа на об€снителна бележка и скица по искане на общината. ¬ писмото се посочват имената на собственика на парцела към който се придават местата, площта им, границите и собственика на имота, от когото се взема придаваемото место. ѕосочването на името на последни€ е необходимо за извършване на въвода във владение, ако се налага такъв.


Ќќ“ј–»јЋЌ» ј “ќ¬≈ ¬Џ¬ ¬–Џ« ј — ∆»Ћ»ўЌќ —“–ќ»“≈Ћ—“¬ќ

«а жилища, дадени като обезщетение на собственици на отчуждени имоти
«а жилища, строени върху държавна зем€
«а жилища строени от ∆— , групов строеж или индивидуални строители върху зем€ на същите.

Ќќ“ј–»јЋЌ» ј “ќ¬≈ ѕќ ќЅ—“ќя“≈Ћ—“¬≈Ќј ѕ–ќ¬≈– ј

—ъстав€т се на собственици, които н€мат документи, удостовер€ващи правото им на собственост, но са придобили собственост върху него по давностно владение.