ѕосредничество при покупка, продажба и наем на недвижими имоти в ѕловдив

“ърсене по є на оферта

ќб€ви чрез –ентал

јко предлагате или търсите недвижим имот, можете да използвате посочените по-долу възможности за публикуване на ¬ашата об€ва. “€ ще бъде въведена в нашата база-данни лично от брокерите или администраторите на –≈Ќ“јЋ.

ѕреди това е възможно те да установ€т контакт с ¬ас за уточн€ване на подробности по нейното съдържание и из€сн€ване на евентуални въпроси с оглед публикуване на об€вата ¬и според корпоративните изисквани€ на –≈Ќ“јЋ.

√аранци€ за качествено обслужване
јгенци€ за недвижими имоти "–ентал" - ѕловдив
  –Э–∞—З–∞–ї–љ–∞ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞
–Я—А–Њ–і–∞–≤–∞–Љ
–Ф–∞–≤–∞–Љ –њ–Њ–і –љ–∞–µ–Љ
–Ъ—Г–њ—Г–≤–∞–Љ
–Ґ—К—А—Б—П –њ–Њ–і –љ–∞–µ–Љ
–Э–Њ—В–∞—А–Є—Г—Б–Є
–Я–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ
–Ш–Ј–њ—А–∞—В–µ—В–µ –љ–Є –Є–Љ–µ–є–ї
22 март 2019 г. 

ѕраво на собственост

¬идове документи, удостовер€ващи правото на собственост върху недвижими имоти.

   «а да бъде извършена сделка е необходимо на първо место да бъде установено правото на собственост на лицето, а това става с документи. —ъществуват документи със самостот€телна доказателствена сила, т.е. представ€нето на които е достатъчно за да легитимира лицето като собственик на недвижими€ имот.“ова са
   ј/ Ќотариални актове, удостовер€ващи право на собственост върху недвижим имот или вещно право върху такъв имот, издадени по реда на чл.483 от √ѕ  – констативни нотариални актове.
   Ѕ/ Ќотариални актове, удостовер€ващи право на собственост върху недвижими имоти, придобити по давност. ƒавността е институт на гражданското право и означава изтичане в полза на владетел€ на един имот на определен от «— срок, който е годен да го направи собственик, ако знае, че имота н€ма друг собственик. јктовете се издават въз основа на постановлението, с което праводател€т е признат за собственик по давност.
   ¬/  Ќј за признаване на право на собственост или друго вещно право, чието издаване е предвидено в отделни нормативни актове. ѕримери – Ќј издавани по реда на «”“, актове за придадени по регулаци€ места, за дадени в обезщетение недвижими имоти, срещу отчуждени недвижими имоти, по правилника на ∆— , по «акона за трудовата поземлена собственост.
   √/ Ќј, удостовер€ващи правни сделки за прехвърл€не на право на собственост:
продажба, дарение, зам€на и др. “е се вписват в имотни€ регистър по силата на чл.112 б”а” от «—.
   ƒ/ “апии, издавани до ќсвобождението на Ѕългари€ главно за земите мюлк / покрити недвижими имоти/.
   ≈/ ¬ладала,  репостни актове, оформ€щи сделки, извършени с частни продавателни актове или издавани въз основа на общинско удостоверение по «акона за зам€на на турските документи за право на собственост с крепостни актове от 01.02.1892 год.
   ∆/ јктове за поземлена собственост, издавани на основание чл.46 от «“ѕ—. ¬ тези актове има определени срокове, до изтичането на който имотите, за които е издаден актът, не могат да бъдат продавани и обремен€вани с тежести.
   «/ —ъдебни решени€, с които се об€в€ват за окночателни предварителни договори за покупка на недвижими имоти по чл.19 от ««ƒ, съответно вписани в книгите за вписване.
   »/ –ешени€ на комиси€та за зам€на на имоти, оставени в —еверна ƒобруджа / »звестие, бр.12/1951 год./
    / ѕостановлени€ на съдебен изпълнител по изпълнителни дела на имоти, възложени на публична продан, отново вписани в книгите за вписвани€та.
   Ћ/ ƒоговори за продажба на жилища, строени от инвеститори при бившите народни съвети по чл.117 от «“—” /отм./
   ћ/ ѕротоколи, постановлени€, решени€ и др. административни актове с дадена от законодател€ доказателствена сила на Ќј. ѕри т€х нотариалната форма не е необходима /чл.18 от «—/. “ези документи за собственост са предвидени в специалните закони. ѕример – продажба на ќбщински жилища, –ешение на ќбщински съвет за даден имот като обезщетение за имот, отчужден за жилищно строителство, –ешение на съда за изкупуване дела на съсобствениците, когато н€мат право да извършват строеж, от другите съсобственици, които ще стро€т.
   Ќ/ ѕри правоприемство по закон праводател, който черпи правата си от сво€ наследодател, освен документа за правото на собственост на на сво€ наследодател, представ€ и акт за смъртта му и удостоверение за неговите наследници.
   ќ/ ѕри отказ от наследство или неприемане на наследство, установено по съдебен ред се представ€ удостоверение за извършени€ отказ, че наследството не е прието. ”достоверението за отказа се издава от –айонни€ съд, където е вписан отказът, а решението – от съда издал решението.
   ѕ/ Ќаследник или трето лице, които се позовават на покупка на наследствени права, тр€бва да представ€т и договора за покупка на правата, надлежно вписан в книгите за вписвани€та.
   –/ когато наследството е поделено между наследниците, представ€ се и документът за извършената делба на имота, договор за доброволна делба с удостоверение за наследниците, за да се провери участието на всички наследници в сключване на делбени€ договор, съдебна спогодба за делба, съдебен разделителен протокол, вл€зъл в законна сила, съдебно решение за постав€не в д€л на един от наследниците на неподел€емо жилище по реда на чл.288 от √ѕ , всички надлежно вписани. ¬ тези случаи нотариусът провер€ва въз основа на «Ќаследството какъв е делът на всеки един от наследниците.
   —/ «авещани€та н€мат самосто€телен прехвърлителен характер и винаги следва да бъдат придружени с документ за собственост на завещател€. ѕредстав€ се и акт за смърт на завещател€ и удостоверение за наследници.