ѕосредничество при покупка, продажба и наем на недвижими имоти в ѕловдив

“ърсене по є на оферта

ќб€ви чрез –ентал

јко предлагате или търсите недвижим имот, можете да използвате посочените по-долу възможности за публикуване на ¬ашата об€ва. “€ ще бъде въведена в нашата база-данни лично от брокерите или администраторите на –≈Ќ“јЋ.

ѕреди това е възможно те да установ€т контакт с ¬ас за уточн€ване на подробности по нейното съдържание и из€сн€ване на евентуални въпроси с оглед публикуване на об€вата ¬и според корпоративните изисквани€ на –≈Ќ“јЋ.

√аранци€ за качествено обслужване
јгенци€ за недвижими имоти "–ентал" - ѕловдив
  –Э–∞—З–∞–ї–љ–∞ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞
–Я—А–Њ–і–∞–≤–∞–Љ
–Ф–∞–≤–∞–Љ –њ–Њ–і –љ–∞–µ–Љ
–Ъ—Г–њ—Г–≤–∞–Љ
–Ґ—К—А—Б—П –њ–Њ–і –љ–∞–µ–Љ
–Э–Њ—В–∞—А–Є—Г—Б–Є
–Я–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ
–Ш–Ј–њ—А–∞—В–µ—В–µ –љ–Є –Є–Љ–µ–є–ї
22 март 2019 г. 

ѕолезна информаци€

 ой заплаща таксите при нотариално прехвърл€не на собствеността?

„л. 186 ««ƒ гласи: „–азноските за договора и другите разходи във връзка с прехвърл€не на собствеността са за сметка на купувача освен при продажбата на недвижими имоти, при които разноските се заплащат от страните по равно”.
“ова е правната норма, ко€то регламентира как се разпредел€т разходите по прехвърл€не правото на собственост върху недвижими имоти. Ќо следва да се има предвид, че това е диспозитивна норма, т.е. позвол€ва отклонение от правилото й. Ќаистина преобладаващата практика е разпредел€не на разходите между двете страни по равно, но не са малко и случаите, в които разходите се заплащат само от купувача или само от продавача. ¬секи случай е индивидуален и зависи от конкретната уговорка между страните.

 

 ј ¬» —ј —Џў≈—“¬≈Ќ»“≈ ”—Ћќ¬»я Ќј ѕ–≈ƒ¬ј–»“≈ЋЌ»я ƒќ√ќ¬ќ–?

ѕредварителни€т договор за покупко-продажба на недвижим имот се сключва в писмена форма и за да породи действие, да обвърже страните следва да съдържа следните съществени услови€:
1. Ћични данни за страните
2. ѕредмет на договора – описание на продаваеми€ се недвижим имот: местонахождение, площ, разпределение, други данни, вкл.имотни граници.
3. ÷ена, на ко€то се сключва сделката.
4. —рок за нотариално прехвърл€не на имота. «а предпочитане е освен датата за изпов€дване на сделката пред нотариус, в договора да се посочи часа и адреса на който се намира съответната нотариална кантора. “ова посочване играе рол€та на покана до вс€ка от страните и при не€в€ване на продавача или купувача в посочени€ ден и час, в съответната нотариална кантора, както и €в€ването им, но без готовност за сключване на  сделка се счита за отказ от сключване на окончателен договор ведно с произтичащите от този факт последици, а именно за изправната страна се поражда правото да иска об€в€ване на предварителни€ договор в окончателен по реда на чл. 19 ал.3 ««ƒ.
«а упражн€ване правото на иск по чл. 19 ал. 3 ««ƒ следва да искате от нотариуса да състави констативен протокол, в който да констатира горните факти. “ози протокол представл€ва официално нотариално удостовер€ване и има доказателствена сила пред съда. ѕри липса на н€кой от горепосочените елементи предварителни€т договор би страдал от порок и не би породил желаните правни последици.

 акви права има изправната страна по предварителни€ договор?

 акви права има изправната страна по предварителни€ договор?  огато даден предварителен договор е валидно сключен, падежът (датата за нотариално прехвърл€не) е настъпил и н€ко€ от страните (купувач или продавач) не е изпълнила свое задължение по договора, то за другата страна възниква правото по чл.19 ал.3 ««ƒ, а именно: да иска от съда об€в€ване на сключени€ предварителен договор в окончателен (нотариален акт). »зправната страна може да иска от съда още да й бъде присъдена уговорената в договора неустойка, ако такава е договорена (обикновено договар€ната неустойка е в размер на платени€ задатък/капаро). —ъдът се произнас€ с решение, което замества окончателни€ договор.

 акви данъци върху продажната цена на имота дължи собственика ?

 акви данъци върху продажната цена на имота дължи собственика? ќтговор на въпроса дава «ƒƒ‘Ћ («акон за данъците върху доходите на физическите лица).
ƒанъчната ставка, с ко€то се облагат доходите на физическите лица от продажба на недвижими имоти е 10%.
Ќе се облага с данък дохода, придобит през данъчната година от продажба или зам€на на един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или зам€ната са изминали повече от три години.
 Ќе се облага с данък също и дохода, придобит от продажба, зам€на на до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от бро€ им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или зам€ната са изминали повече от 5 години.
ќт друга страна «ƒƒ‘Ћ не третира като доход полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.